Powiatowy portal mapowy
(dostęp do danych PZGiK)

Aktualności

Informacja dot. składu operatu 2018-03-27
Zgodnie z paragrafem 71 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011.263.1572) w skład operatu technicznego wchodzą dokumenty zawierające wyniki pomiaru, w tym kopie map do celów prawnych, projektowych. Jak wynika z zapisów przytoczonego wyżej rozporządzenia obowiązek sporządzani map do celów prawnych, projektowych, inwentaryzacyjnych spoczywa na Wykonawcy pracy geodezyjnej. W związku z powyższym informujemy, że operaty techniczne składane do weryfikacji od dnia 1.01.2018 r., które nie będą posiadały kopii map do celów prawnych, projektowych oraz map inwentaryzacji będą weryfikowane z wynikiem negatywnym z uwagi na braki w składzie dokumentacji.

Zgłaszanie prac geodezyjnych drogą internetową. 2017-12-05
W związku z wymianą sprzętu sieciowego oraz migracją danych od godzin popołudniowych 8.12.2017 r. do 12.12.2017 r. zostanie wstrzymane przetwarzanie prac geodezyjnych, składanie wniosków na naradę koordynacyjną, udostępnianie mapy zasadniczej oraz informacji z rejestru cen i wartości nieruchomości. Prace i wnioski zgłoszone w tym terminie zostaną przetworzone po wymianie serwerów. Za utrudnienia przepraszamy.

Wypisy z rejestru gruntów przez Internet 2017-10-10
W dniu 10 października 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie uruchomiono możliwość zamawiania wypisów z rejestru gruntów przez Internet. Z możliwości mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele działek.

Potwierdzenie tożsamości zamawiającego następuje przez logowanie do Profilu Zaufanego. Należna opłata jest wnoszona przez płatności internetowe, a po jej zaksięgowaniu i automatycznym zarejestrowaniu wniosku w Starostwie Powiatowym następuje wygenerowanie wypisów oraz wysłanie wiadomości z informacją o wygenerowanych wypisach na adres e-mail wnioskodawcy. W ramach usługi wydawane są tzw. wypisy uproszczone określone w ustawie Pgik w tabeli 11 pkt 13.

Copyright (C) 2009 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 16 stycznia 2009